C&C 2021

KONTAKTY I KONTRASTY

MIĘDZYJĘZYKOWE I MIĘDZYKULTUROWE:

TEORIA I PRAKTYKA

18 – 20 października 2021

 


Konferencja tylko w trybie online

Ze względu na obawy dotyczące czwartej fali koronawirusa w Polsce, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie podjął decyzję, że Konferencja C&C2021 odbędzie się tylko w trybie online. Sesje tematyczne obejmujące prezentacje w czasie rzeczywistym i wystąpienia uprzednio nagrane zostaną zorganizowane na platformie wideokonferencyjnej MS Teams.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu online zostaną przesłane wraz z programem konferencji do 10 października 2021 roku.


   Trzecie zaproszenie do udziału w Konferencji

Katedra Języka i Komunikacji Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zaprasza do składania abstraktów referatów i sesji tematycznych (w języku angielskim i polskim) dotyczących, lecz nie ograniczających się, do następujących tematów: 

 

Tematyka konferencji

 

  • Język, kultura i poznanie:

– różnorodność zjawisk oraz struktur gramatycznych i semantycznych w perspektywie porównawczej (językoznawstwo kognitywne, językoznawstwo kulturowe, antropologia lingwistyczna),

– rola kontaktów kulturowych i językowych z perspektywy synchronicznej i diachronicznej, np. zapożyczenia (językoznawstwo kontaktowe, językoznawstwo historyczne).

  • Akwizycja i nauczanie języka:

– wpływ kultury i języka w kontekście akwizycji języka drugiego (SLA) (psycholingwistyka),

– dwujęzyczność (bilingwalizm) i wielojęzyczność,

– aspekty kontaktów i kontrastów językowych i kulturowych w kontekście nauczania języka, np. edukacja podstawowa, średnia i wyższa, perspektywa nauczyciela i ucznia na kursy, sylabusy oraz wymianę międzynarodową.

  • Dyskurs, język, media, oraz kultura:

– dyskursy profesjonalne i nieprofesjonalne, np. prasa, biznes, technologia, polityka, media społecznościowe, gry komputerowe, oraz ich międzyjęzykowe i międzykulturowe wymiary,

– język angielski jako lingua franca i jego rola w kontaktach międzykulturowych, np. język internetu, komunikacja online,

– dyskurs w perspektywie komparatywnej i kontrastywnej (analiza dyskursu, krytyczna analiza dyskursu, kulturoznawstwo),

– aspekty kulturowe dyskursów medialnych.

  • Przekład i kultura:

– praktyka tłumaczeniowa w językowo i kulturowo powiązanej rzeczywistości (translatoryka),

– tłumaczenie ustne w kontekstach międzykulturowych.

  • Literatura:

– kontakty i kontrasty międzykulturowe i międzyjęzykowe w literaturze,

– teksty, gatunki, style i tradycje literackie w perspektywie komparatywnej i kontrastywnej (literaturoznawstwo porównawcze).

  • Społeczeństwo – kontakty i kontrasty:

– lokalne i globalne wyzwania społeczne w świetle kontaktów międzykulturowych,

– zjawiska społeczne w perspektywie porównawczej i kontrastywnej (socjolingwistyka, socjologia).


 

Warsztat “Language, Media, and Emotions”

Mamy przyjemność ogłosić, że konferencja C&C2021 będzie gościć warsztat współorganizowany przez PWSZ w Koninie, Uniwersytet w Katanii oraz Uniwersytet Łódzki. Abstrakty na warsztat należy przesyłać do prof. Barbary Lewandowskiej-Tomaszczyk (PWSZ w Koninie) oraz dr Paula Wilsona (Uniwersytet Łódzki) na adres mailowy konferencji cc@konin.edu.pl z dopiskiem „Language, Media, and Emotions”.

            Warsztat skupia się na relacjach między językiem a dyskursem, zjawiskach związanych z ramowaniem medialnym oraz na wzajemnym oddziaływaniu między mediami (społecznościowym) oraz emocjonalnością kulturową. Zapraszamy także wystąpienia, które poszerzając tę tematykę, analizują konceptualizacje uczuć i emocji oraz interakcje między zjawiskami emotywnymi a procesami kognitywnymi.


Publikacja pokonferencyjna

Zrecenzowane i przyjęte artykuły zostaną opublikowane w tomach pokonferencyjnych przez międzynarodowe wydawnictwa.